1. Organizatorem Konkursu ”Typuj ze SteelSeries” jest firma Gry-OnLine S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym XI wydział Gospodarczy Kraków-Śródmieście, pod numerem KRS: 0000294732 NIP: 677-21-54-611, kapitał akcyjny 700 000 PLN (opłacony w całości).

2. W Konkursie mogą uczestniczyć wszystkie osoby zarejestrowane i posiadające własne konto w serwisie www.gry-online.pl. Przy rejestracji obowiązują ogólne zasady dotyczące wszystkich czytelników serwisów gry-online.pl, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej: http://www.gry-online.pl/regulamin.asp. Uczestnikiem staje się każda osoba, która wytypowała przynajmniej jeden wynik gry.

3. Konkurs rozpoczyna się 26 lutego 2016 roku i trwa do 18 marca 2016 roku.

4. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z udziałem w Konkursie ani z odbiorem wygranych nagród.

5. Wzięcie udziału w Konkursie nie jest jednoznaczne z możliwością wygrania nagrody. Konkurs składa się z dwóch części. Pierwsza to Konkurs bez nagród, druga to Konkurs z nagrodami.


Konkurs bez nagród:


6. Konkurs polega na typowaniu na stronie konkursowej wyników gier rozgrywanych na Intel Extreme Masters Katowice 2016.

7. Typowanie wyników gier.

Możliwe jest typowanie wyników trzech gier - StarCraft 2: Legacy of the Void, Counter Strike: Global Offensive oraz League of Legends. Typowanie wyniku gry możliwe jest do daty podanej na Stronie Konkursowej. Uczestnik Konkursu nie ma obowiązku typowania rezultatów wszystkich gier. Zabawę można zacząć w dowolnym momencie w trakcie trwania konkursu. Wyniki typowania będą pojawiać się na stronie konkursu z nieznacznym opóźnieniem w stosunku do ogłoszenia oficjalnego wyniku gry przez organizatorów Intel Extreme Masters Katowice 2016. Typowanie wyników gier w kolejnych rundach IEM możliwe będzie po zakończeniu poprzedniej rundy. Każdą grę można typować tylko raz. Nie ma możliwości zmiany wyników typowania. Puktacja w każdą grze (Counter Strike, League of Legends, Starcraft 2) jest osobna, a ich punkty się nie sumują.

8. Zasady generowania listy rankingowej

Za każdy poprawnie wytypowany mecz uczestnicy konkursu otrzymują punkty zgodnie z fazą rozgrywek w zależności od gry, według podenej niżej punktacji:


Counter Strike: Global Offensive


Mecze grupowe - 30 meczy - 1 punkt za każdy - 30 punktów do zdobycia

Ćwierćfinał - 2 mecze - 3 punkty za każdy - 6 punktów do zdobycia

Półfinał - 2 mecze - 5 punktów za każdy - 10 punktów do zdobycia

Finał - 1 mecz - 7pkt - 7 punktów do zdobycia

W sumie do zdobycia 53 punkty.


Starcraft 2: Leagacy Of The Void


1/16 finału - 16 meczy - 1 punkt za każdy - 16 punktów do zdobycia

1/8 finału - 8 meczy - 2 punkty za każdy - 16 punktów do zsobycia

Ćwierćfinał - 4 mecze - 3 punkty za każdy - 12 punktów do zdobycia

Półfinał - 2 mecze - 4 punkty za każdy - 8 punktów do zdobycia

Finał - 1 mecz - 5 punktów do zdobycia

W sumie do zdobycia 57 punktów.


League of Legends


Pierwsza runda rozgrywek grupowych - 6 meczy - 3 punkty za każdy - 18 punktów do zdobycia

Druga runda rozgrywek grupowych - 4 mecze - 4 punkty za każdy - 16 punktów do zdobycia

Półfinał - 2 mecze - 7 punktów każdy - 14 punktów do zdobycia

Finał - 1 mecz - 10 punktów - 10 punktów do zdobycia

W sumie do zdobycia 58 punktów.


Punkty w obrębie gry są sumowane. O miejscu w rankingu decyduje suma zgromadzonych punktów w danej grze. Pierwsze miejsce w rankingu zdobywa osoba posiadająca największą liczbę punktów, kolejne miejsca zdobywają kolejni czytelnicy, zgodnie z liczbą zdobytych punktów. W wypadku gdy dwie lub więcej osób posiada tę samą liczbę punktów w konkretnym momencie zabawy, miejsca w rankingu wśród tych osób przyznawane są według kolejności (wyznaczanej na podstawie daty i godziny oddania głosu) oddania ostatniego głosu, to znaczy: osoby, które oddały ostatni głos wcześniej, znajdują się przed osobami, które oddały swój głos później, a posiadają tę samą ilość punktów.

9. Zwycięzca konkursu

Konkurs wygrywają osoby, które w dniu zakończenia Intel Extreme Masters Katowice 2016 mają na swoim koncie największą liczbę punktów i zajmują trzy najwyższe miejsca w rankingu każdej gry. Lista laureatów konkursu (ich ksywki i wynik punktowy) zostanie opublikowana 11 marca 2016 roku jako lista „3 najlepiej typujących czytelników w akcji "Typuj ze SteelSeries”. Opublikowanie listy rozpoczyna Konkurs z nagrodami.


Konkurs z nagrodami:


10. W Konkursie z nagrodami mogą wziąć udział 3 pierwsze osoby, które zajęły pierwsze miejsca w rangingu poszczególnych gier i jednocześnie spełniają poniższe warunki:

a. Odpowiedzą poprawnie na pytanie upoważniające do otrzymania nagrody opisane w punkcie 11 niniejszego regulaminu.

b. Nie są pracownikami firmy GRY-OnLine S.A., firm-sponsorów konkursu lub członkami ich rodzin.

c. Głosowały wyłącznie z jednego konta.

d. Poprawnie wypełnili dane adresowe w sekcji moje gry-online.pl (przycisk „uaktualnij/zmień swoje dane” w zakładce „Ustawienia”).

e. Nie mają zablokowanego konta.

f. Posiadają nieujemny ranking na forum www.gry-online.pl.

g. Wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w sekcji „moje gry-online.pl” (punkt: „Chcę otrzymywać specjalnie do mnie skierowane informacje i promocje oraz brać udział w konkursach (…)” w zakładce „Ustawienia”).

11. W dniu ogłoszenia zwycięzców Konkursu opisanych w pkt. 9, zostanie wysłane e-mailem pytanie konkursowe o treści: „W jakim mieście znajduje się główna siedziba firmy SteelSeries?”. Pytanie zostanie wysłane na adres e-mailowy podany w rejestracji na www.gry-online.pl. Uczestnik jest zobowiązany do odesłania odpowiedzi na adres nadawcy tego e-maila w ciągu siedmiu dni roboczych. Odpowiedź musi być odesłana z adresu e-mail, na który zostało przesłane pytanie. Jeżeli odpowiedź będzie poprawna, uczestnik wygra nagrodę zgodnie ze sposobem rozdzielania nagród opisanym w punkcie 12 („Sposób rozdzielania nagród”) niniejszego regulaminu.

12. Sposób przyznawania nagród.

Nagrody zostaną rozdzielone wśród osób spełniających 10 punkt regulaminu, w kolejności zajmowanych przez nie miejsc w rankingu Konkursu bez nagród. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana nie później niż do 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu na stronie konkursowej. Będzie nosiła tytuł „Lista osób nagrodzonych w konkursie".

13. Nagrody

Nagrody za zajęte miejsca:

I. Klawiatura Apex M800 + Myszka Rival 300 + Słuchawki Siberia 200

II. Klawiatura Apex 300 + Myszka Rival 300 + Słuchawki Siberia 200

III. Klawiatura Apex 300 + Myszka Rival 100 + Słuchawki Siberia 200

Miejsca od 1. do 10. otrzymają również miesięczny Abonament VIP na GRY-OnLine.pl

14. Odbiór nagród.

Wszystkie abonamenty zostaną uaktywnione przez Organizatora nie później niż w ciągu 30 dni roboczych po zakończeniu konkursu.

Nagrody rzeczowe zostaną wysłane na koszt organizatora do 30 dni roboczych od odpowiedzi na maila opisanego w punkcie 11.

Podatek od nagród odprowadza firma GRY-OnLine SA. W tym celu Zwycięzcy zobowiązani są podać następujące dane w celu umożliwienia przez firmę GRY-OnLine SA dopełnienia formalności z tym związanych: imię, nazwisko, data urodzenia, PESEL (lub NIP), nazwę odpowiedniego urzędu skarbowego oraz adres zameldowania.

15. Za wygrane nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.

16. Ewentualne reklamacje i zastrzeżenia, zawierające dokładne dane personalne zgłaszającego oraz przyczynę reklamacji, należy składać na piśmie w przeciągu 7 dni od daty ogłoszenia listy wygranych na adres Organizatora (podany w punkcie 1 Regulaminu) wraz z dopiskiem „Reklamacja – Typuj ze SteelSeries”. Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie trzyosobowa Komisja Reklamacyjna, którą wyznaczy Organizator konkursu. Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o jej rozstrzygnięciu za pomocą listu poleconego w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Komisji rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, nagród rzeczowych oraz zakończenia konkursu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.

18. Przystępując do udziału w konkursie, Uczestnik potwierdza, że akceptuje jego zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.

19. Organizator jest podmiotem, któremu zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i wysyłki Nagród (w oparciu o przepis art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926).

20. Dane osobowe Uczestników konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia, w szczególności doręczenia Laureatom Nagród będą przetwarzane przez podmioty wskazane powyżej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowej realizacji Konkursu. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do treści swych danych oraz ich poprawiania.

21. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.

SteelSeries
RTV Euro AGD